یکی دیگر از وب‌سایت‌های شرکتی عرضه شده توسط گروه نرم‌افزاری ما می‌باشد. در این شرکت، از قالب عمومی ما استفاده شد و فرآیند تولیدمحتوا نیز به دپارتمان تولیدمحتوا ما سپرده شد.