یکی از مدارس نوین در جنوب کشور است که در راستای ارتقای آموزش از سامانه مدیریت یادگیری در فرآیندهای خود استفاده می‌نماید.

زیرسامانه‌های مختلفی از ما در این مجتمع آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است و تمامی بخش‌ها از جمله تولید کارنامه به صورت الکترونیکی تولید می‌شود.