مدرسه سفیران پردیس سال‌های متمادی با گروه نرم‌افزاری ما فعالیت داشته است. در این مدرسه، زیرسامانه‌های مختلف آموزشی مورد استفاده قرار گرفت.

سامانه مدیریت آموزش و وب‌سایت آموزشی در این مدرسه، طبق رنگ سازمانی مدرسه تولید شده است.