مدرسه فخر دانش در شهر ارومیه قرار دارد و یکی از مدارس پیشتاز این شهر است. این مدرسه، تمامی زیرساخت‌های نرم‌افزاری یک مدرسه هوشمند را از گروه نرم‌افزاری ما تهیه نمود.