این مجتمع آموزشی پسرانه شامل مقاطع دبستان و دبیرستان دوره اول و دوم پسرانه در شرق تهران می‌باشد.

در تمامی مقاطع آن از سامانه مدیریت آموزش و وب‌سایت طراحی شده توسط گروه ما استفاده شد.