این مدرسه در منطقه ۳ تهران قرار دارد. در این مجتمع آموزش که شامل مقاطع مختلف آموزشی است، از زیرسامانه‌های مختلف سامانه مدیریت آموزش ما مانند، آزمون آنلاین، کلاس آنلاین و… استفاده شده است.