در این مجتمع آموزشی سامانه مدیریت آموزش ما به صورت مستمر در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال کارنامه‌های دانش‌آموزان این مجتمع زیرسامانه کارنامه ما عرضه می‌گردد.