این پروژه در دسته شرکتی است. نیاز اصلی این مجموعه، داشتن یک سامانه مدیریت آموزش در کنار وب‌سایت شرکت بود که این زیرساخت در اختیار شرکت سپاروک پخش پایدار قرار گرفت.

بخش‌هایی مانند برگزاری جلسه‌‌آنلاین، تولیدمحتوا آموزشی و… در این پروژه عرضه شد.