این مدرسه دارای مقاطع و شعب مختلف در سطح کشور می‌باشد که از سیستان و بلوچستان تا قم و تهران از سامانه‌های مدیریت آموزش گروه نرم‌افزاری ما استفاده می‌کنند.