مجموعه مدارس سلام دارای شعب متعدد در سطح کشور است و شعبه‌های گوناگونی از آن‌ها پیرامون وب‌سایت و سامانه‌‌های آموزشی از خدمات مجموعه ما استفاده کرده‌اند.