شروع همکاری، ابتدا با پروژه وب‌سایت آموزشی دبیرستان دوره دوم این مجتمع آموزشی آغاز گردید. سپس، شعب دیگر این مجتمع، به علت رضایت‌مندی از پروژه اولیه، به این سامانه مدیریت آموزش پیوسته و در عرصه‌های گوناگون آموزشی از آن بهره مند شدند.